Mon. Dec 6th, 2021

कोण होते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील 107 हुतात्मे?

आज मुंबईसाह महाराष्ट्र हा मराठी माणसाचा म्हणून हक्काने सांगितला जातो. पण तो महाराष्ट्र आणि या राज्याची राजधानी मराठी माणसाला मिळावी, यासाठी अनेकांना रक्त सांडावं लागलं होतं. देशाच्या स्वतंत्र्यासाठी वारंवार कैदेची शिक्षा भोगलेल्या मराठी नेत्यांना स्वातंत्र्यानंतरही पुन्हा कैदेत जावं लागलं, ते संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यासाठी…  या चळवळीमधील हुतात्म्यांमध्ये कर्नाटक, आंध्रप्रदेशातील काही लोकांचाही समावेश आहे. आज महाराष्ट्र दिनानिमित्त या सर्व हुतात्म्यांचं स्मरण करणं अनिवार्य आहे.  वाचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांची नावं-

 

१] सिताराम बनाजी पवार

 

२] जोसेफ डेव्हिड पेजारकर

 

३] चिमणलाल डी. शेठ

 

४] भास्कर नारायण कामतेकर

 

५] रामचंद्र सेवाराम

 

६] शंकर खोटे

 

७] धर्माजी गंगाराम नागवेकर

 

८] रामचंद्र लक्ष्मण जाधव

 

९] के. जे. झेवियर

 

१०] पी. एस. जॉन

गाथा ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र’च्या चळवळीची

११] शरद जी. वाणी

 

१२] वेदीसिंग

 

१३] रामचंद्र भाटीया

 

१४] गंगाराम गुणाजी

 

१५] गजानन ऊर्फ बंडू गोखले

 

१६] निवृत्ती विठोबा मोरे

 

१७] आत्माराम पुरुषोत्तम पानवलकर

 

१८] बालप्पा मुतण्णा कामाठी

 

१९] धोंडू लक्ष्मण पारडूले

 

२०] भाऊ सखाराम कदम

 

२१] यशवंत बाबाजी भगत

 

२२] गोविंद बाबूराव जोगल

 

२३] पांडूरंग धोंडू धाडवे

 

२४] गोपाळ चिमाजी कोरडे

 

२५] पांडूरंग बाबाजी जाधव

 

59 वर्षांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या ‘या’ हुतात्म्याला न्याय!

 

२६] बाबू हरी दाते

 

२७] अनुप माहावीर

 

२८] विनायक पांचाळ

 

२९] सिताराम गणपत म्हादे

 

३०] सुभाष भिवा बोरकर

 

३१] गणपत रामा तानकर

 

३२] सिताराम गयादीन

 

३३] गोरखनाथ रावजी जगताप

 

३४] महमद अली

 

३५] तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे

 

३६] देवाजी सखाराम पाटील

 

३७] शामलाल जेठानंद

 

३८] सदाशिव महादेव भोसले

 

३९] भिकाजी पांडूरंग रंगाटे

 

४०] वासुदेव सुर्याजी मांजरेकर

 

४१] भिकाजी बाबू बांबरकर

 

४२] सखाराम श्रीपत ढमाले

 

४३] नरेंद्र नारायण प्रधान

 

४४] शंकर गोपाल कुष्टे

 

४५] दत्ताराम कृष्णा सावंत

 

४६] बबन बापू भरगुडे

 

४७] विष्णू सखाराम बने

 

४८] सिताराम धोंडू राडये

 

४९] तुकाराम धोंडू शिंदे

 

५०] विठ्ठल गंगाराम मोरे

 

५१] रामा लखन विंदा

 

५२] एडवीन आमब्रोझ साळवी

 

५३] बाबा महादू सावंत

 

५४] वसंत द्वारकानाथ कन्याळकर

 

५५] विठ्ठल दौलत साळुंखे

 

५६] रामनाथ पांडूरंग अमृते

 

५७] परशुराम अंबाजी देसाई

 

५८] घनश्याम बाबू कोलार

 

५९] धोंडू रामकृष्ण सुतार

 

६०] मुनीमजी बलदेव पांडे

 

६१] मारुती विठोबा म्हस्के

 

६२] भाऊ कोंडीबा भास्कर

 

६३] धोंडो राघो पुजारी

 

६४] ह्रुदयसिंग दारजेसिंग

 

६५] पांडू माहादू अवरीरकर

 

६६] शंकर विठोबा राणे

 

६७] विजयकुमार सदाशिव भडेकर

 

६८] कृष्णाजी गणू शिंदे

 

६९] रामचंद्र विठ्ठल चौगुले

 

७०] धोंडू भागू जाधव

 

७१] रघुनाथ सखाराम बीनगुडे

 

७२] काशीनाथ गोविंद चिंदरकर

 

७३] करपैया किरमल देवेंद्र

 

७४] चुलाराम मुंबराज

 

७५] बालमोहन

 

७६] अनंता

 

७७] गंगाराम विष्णू गुरव

 

७८] रत्नु गोंदिवरे

 

७९] सय्यद कासम

 

८०] भिकाजी दाजी

 

८१] अनंत गोलतकर

 

८२] किसन वीरकर

 

८३] सुखलाल रामलाल बंसकर

 

८४] पांडूरंग विष्णू वाळके

 

८५] फुलवरी मगरु

 

८६] गुलाब कृष्णा खवळे

 

८७] बाबूराव देवदास पाटील

 

८८] लक्ष्मण नरहरी थोरात

 

८९] ठमाबाई विठ्ठल सूर्यभान

 

९०] गणपत रामा भुते

 

९१] मुनशी वझीऱअली

 

९२] दौलतराम मथुरादास

 

९३] विठ्ठल नारायण चव्हाण

 

९४] देवजी शिवन राठोड

 

९५] रावजीभाई डोसाभाई पटेल

 

९६] होरमसजी करसेटजी

 

९७] गिरधर हेमचंद लोहार

 

९८] सत्तू खंडू वाईकर नाशिक

 

९९] गणपत श्रीधर जोशी

 

१००] माधव राजाराम तुरे(बेलदार)  बेळगांव

 

१०१] मारुती बेन्नाळकर

 

१०२] मधूकर बापू बांदेकर

 

१०३] लक्ष्मण गोविंद गावडे

 

१०४] महादेव बारीगडी — निपाणी —

 

१०५] कमलाबाई मोहिते

 

१०६] सिताराम दुलाजी घाडीगांवकर

 

१०७] शंकरराव तोरस्कर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *